in

Barwienie oleju opałowego

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza obowiązek znakowania i barwienia oleju opałowego. Jest to wymóg szczególnie istotny dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją i dystrybucją oleju opałowego, takich jak Ekoterm.

Olej opałowy: produkt objęty podatkiem akcyzowym

Olej opałowy, jako jeden z produktów energetycznych stosowanych do celów grzewczych, podlega opodatkowaniu akcyzą. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa. Jest to podatek pośredni, który nie podlega opłacie w urzędzie skarbowym, lecz jest wkalkulowany w cenę towaru. Ciężar finansowy akcyzy ponosi zatem finalny nabywca produktu. W państwach Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone zasady dotyczące produkcji, transportu i przechowywania wyrobów akcyzowych, takich jak olej opałowy, oraz reguły dotyczące ich opodatkowania.

 

Dyrektywy Unijne wskazują określone wytyczne dotyczące wysokości akcyzy, w ramach których państwa członkowskie mogą indywidualnie operować stawkami podatku poprzez ich obniżenie lub podwyższenie. Zatem w celu wsparcia danego sektora gospodarki ustawodawca może w niektórych przypadkach zastosować zwolnienie z akcyzy na paliwa lub jej pomniejszenie.

Znakowanie i barwienie oleju opałowego

Fakt, że olej opałowy podlega opodatkowaniu akcyzą, wpływa nie tylko na jego cenę. W świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym oznacza to również, że olej opałowy jest objęty obowiązkiem oznaczenia tzw. znakiem akcyzy. Podczas gdy w przypadku wyrobów tytoniowych czy alkoholowych znak akcyzy stanowi papierowa banderola, jako znak akcyzy dla oleju opałowego stosuje się znacznik (marker). Jest to domieszka substancji chemicznej, którą można stosunkowo łatwo wykryć. Ponadto w celu łatwej identyfikacji i odróżnienia oleju opałowego np. od paliwa silnikowego stosowane jest jego barwienie. W Polsce olej opałowy jest barwiony na kolor czerwony.

Barwienie oleju opałowego w Polsce

Artykuł 90 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku szczegółowo określa wyroby energetyczne, które podlegają znakowaniu i barwieniu.

Należą do nich:

  • oleje opałowe, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy temperaturze 350°C, lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny;
  • oleje napędowe – przeznaczone na cele opałowe;
  • oleje napędowe o kodach – wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich.

odpowiednie kody CN znajdują się w zródle: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podatek-akcyzowy-17511034/art-90

 

Oznacza to, że znakowanie i barwienie obowiązuje w przypadku olejów opałowych lekkich i średnich. Co istotne, obowiązek ich znakowania i barwienia spoczywa na podmiotach prowadzących składy podatkowe, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz na przedstawicielach podatkowych.

Rodzaje oraz ilość substancji do barwienia oleju opałowego

Rodzaje substancji przeznaczonych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem do znakowania oleju opałowego stosuje się nieusuwalny znacznik w postaci substancji o nazwie chemicznej N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo] azobenzeno-4-amina (Solvent Yellow 124). Natomiast do barwienia na czerwono oleju opałowego używane mogą być zamienne dwie substancje o nazwach Solvent Red 164 oraz Solvent Red 19.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów definiuje ponadto przedział, w którym powinna zawierać się ilość znacznika oraz barwników dodanych do oleju opałowego.

  • W przypadku znacznika, jego optymalna ilość to nie mniej niż 6,0 mg/l, lecz nie więcej niż 9,0 mg/l znakowanego wyrobu.
  • Barwnik Solvent Red 164 musi znajdować się w oleju opałowym w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l.
  • Zamiennie można zastosować barwnik Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego oleju.

Znakowanie i barwienie oleju opałowego: co w przypadku nieprawidłowości?

W przypadku gdy oleje opałowe objęte obowiązkiem znakowania i barwienia nie spełniają wymogów prawnych w tym zakresie, ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 roku wprowadza wyższą stawkę akcyzy. Wysokość akcyzy wynosi w tym przypadku 1822,00 zł/1000 litrów, a w kiedy gęstość olejów w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów. Widać więc, że niedopełnienie obowiązku prawidłowego barwienia i znakowania olejów opałowych może spowodować bolesne konsekwencje finansowe.

Podsumowanie:

  • Olej opałowy jako produkt objęty podatkiem akcyzowym podlega obowiązkowi znakowania za pomocą substancji Solvent Yellow 124 oraz barwienia na kolor czerwony.
  • Rodzaje oraz ilość substancji do znakowania i barwienia oleju zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 września 2019 roku
  • Obowiązek znakowania i barwienia oleju opałowego spoczywa na podmiotach prowadzących składy podatkowe, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz na przedstawicielach podatkowych.
  • Warto nabywać prawidłowo oznakowany olej opałowego od sprawdzonego dostawcy, takiego jak https://ekoterm.pl/.

 

Dodaj komentarz

Fotowoltaika dla rolników i firm

Fotowoltaika dla rolników i firm

Czym się charakteryzują dobre kotły na pellet? Poznaj ofertę Eko2020