in

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych – jak wygląda inwestycja?

Fotowoltaika-dla-wspolnot-mieszkaniowych

Termin „prosument” powstał z połączenia słów „producent” i „konsument”. Prosument jest konsumentem dóbr lub usług, które wytwarza dla zaspokojenia własnych potrzeb, na użytek własny. Instytucje międzynarodowe, Unia Europejska, polski rząd i władze samorządowe swoimi programami i dotacjami wspierają rozwój postaw prosumenckich w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu oraz zmiany struktury wykorzystania źródeł energii.

Prawne podstawy dla tworzenia spółek energetycznych

Podstawą prawną do inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) jest z Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), dla której istnieje tekst jednolity Ustawy o OZE. Art. 38 znowelizowanej 19 lipca 2019 r. ustawy precyzuje zasady działania tzw. spółek energetycznych. Spółdzielnia energetyczna musi prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze maksymalnie 3 sąsiednich gmin w obrębie działania jednego operatora systemu dystrybucyjnego. Spółdzielnia energetyczna może liczyć nie więcej niż 1000 członków. Ustawa ogranicza również maksymalny poziom produkcji energii:

  1. Łączna zainstalowana moc instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej nie może przekraczać 10 MW i jednocześnie musi pokrywać minimum 70% rocznego zapotrzebowania na prąd spółdzielni i jej członków.
  2. Łączna moc urządzeń do produkcji energii cieplnej nie może przekraczać 30 MW.
  3. Łączna wydajność instalacji do produkcji biogazu nie może w skali roku przekroczyć 40 mln m³.

Operator systemu dystrybucyjnego rozlicza się ze spółdzielnią energetyczną za energię wprowadzoną do sieci i energię pobraną w stosunku 1 : 0,6, czyli za 1 kWh wyprodukowanej nadwyżki energii, którą spółdzielnia przekaże do sieci operatora, może otrzymać 0,6 kWh z sieci, gdy aktualna produkcja energii nie zaspokaja potrzeb. Pierwszą funkcjonującą spółdzielnią energetyczną jest powstała już w 2014 r. na terenie powiatu zamojskiego Spółdzielnia Nasza Energia, która za cel stawia sobie w pełni autonomiczne zasilanie w energię gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej na terenie objętych programem gmin. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe w miastach nie mogą tworzyć spółdzielni energetycznych w rozumieniu Ustawy.

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym szczególnie pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne zyskują coraz więcej zwolenników wśród odbiorców indywidualnych, szczególnie dzięki możliwości dofinansowania fotowoltaiki i pomp ciepła z rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd” oraz subwencji ze strony samorządów lokalnych. Mieszkańcy Krakowa od maja 2020 r. mogą składać wnioski o dotacje do instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych), która może wynieść nawet 60% wielkości kosztów kwalifikowanych i aż 15 tys. zł przy montażu instalacji fotowoltaicznej. Podobne programy funkcjonują też w innych miastach i regionach, rekompensując inwestorom wysokie ceny fotowoltaiki. Dużo gorzej wygląda sprawa wykorzystania fotowoltaiki przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Tymczasem płaskie dachy bloków z wielkiej płyty są doskonałym miejscem do ustawiania paneli słonecznych. Rządowy program „Prosument”, do którego w lipcu 2016 r. zakończył się nabór wniosków, nie przyczynił się znacząco do wykorzystania fotowoltaiki przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Uruchomiona w 2017 r. druga edycja EKO kredytu Prosument, skierowana do indywidualnych klientów oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zwiększyła jedynie możliwości wyboru instalacji.

Nowa definicja prosumenta w Ustawie o OZE

Wprowadzona 19 lipca 2019 r. do Ustawy o odnawialnych źródłach energii nowa definicja prosumenta określa go jako „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji” (Art 2. ust 27a). Może nim być nie tylko odbiorca indywidualny, ale również wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa pod warunkiem, że produkcja energii elektrycznej nie jest głównym przedmiotem ich działalności gospodarczej. Taka definicja pozwala spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym na korzystanie z instalacji fotowoltaicznych na podobnych zasadach jak w przypadku odbiorców indywidualnych. Falowniki będą zamieniały prąd stały wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych na prąd przemienny zasilający gospodarstwa domowe w bloku lub domu wielorodzinnym. Jego nadwyżka może być kierowana do sieci energetycznej, a w przypadku niedoboru prąd może być zwracany prosumentowi według określonej proporcji. Bardzo dużym zainteresowaniem wspólnot i spółdzielni cieszy się uruchomiony w marcu 2020 r. przez WFOŚiGW w Poznaniu pilotażowy program „Słoneczne Dachy”, którego zadaniem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia na budowę instalacji OZE, w tym szczególnie na instalacje fotowoltaiczne służące potrzebom wspólnym budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Można mieć nadzieję, że program „Słoneczne Dachy” zostanie rozszerzony na pozostałe województwa. Dzięki preferencyjnym kredytom i dopłatom ze środków rządowych ceny paneli fotowoltaicznych przestaną być zniechęcającą barierą dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a ich członkowie będą woleli spłacać raty kredytu zamiast płacić coraz wyższe rachunki za prąd.

Dodaj komentarz

Panele mono czy polikrystaliczne

Panele do fotowoltaiki – monokrystaliczne czy polikrystaliczne?

Rynek energetyczny w Polsce