in

Audyt energetyczny. Co to jest i co musisz o nim wiedzieć?

Audyt energetyczny - co to jest i co musisz o nim wiedziec

W 2016 roku w życie weszła ustawa o efektywności energetycznej, która powołała do życia dwa rodzaje audytów. Jednym z nich jest audyt energetyczny, drugim zaś audyt efektywności energetycznej. W codziennym języku zwykło się stosować oba te terminy wymiennie, w praktyce jednak wiążą się one z różnymi działaniami. Audyt energetyczny, na którym skupiamy się w tym tekście, jest działaniem obowiązkowym i przeznaczonym dla dużych przedsiębiorstw. Audyt efektywności energetycznej to zaś rzecz dobrowolna, która powstała w służbie poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny stanowi systematyczną, powtarzaną co cztery lata procedurę, której podjąć muszą się duże przedsiębiorstwa (takie, które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały powyżej 250 osób lub generowały obrót powyżej 50 mln złotych). Celem audytu energetycznego jest poddanie analizie wszystkich elementów związanych z poborem energii elektrycznej i określenie potencjalnych dróg dla oszczędności energii. Innymi słowy: dokonywana jest analiza tego, w jaki sposób i na jakich zasadach przedsiębiorstwo wykorzystuje energię oraz czy nie można byłoby zrobić czegoś, żeby efektywność wykorzystania energii w danej firmie była lepsza, np. na drodze termomodernizacji, czy poprzez wdrożenie jakiegoś alternatywnego systemu lub zmianę instalacji.

Kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny?

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego został nałożony na wszystkie przedsiębiorstwa, które w okresie ostatnich dwóch lat nie kwalifikowały się do grupy mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Jeżeli więc przez dwa lata firma utrzyma przychód na poziomie 50 milionów złotych rocznie lub zatrudniać będzie ponad 250 osób, powinna dokonać swojego pierwszego audytu energetycznego. Wnioski z niego należy zaś dostarczyć do Prezesa URE w ciągu 30 dni od zakończenia audytu. Kolejne audyty energetyczne należy przeprowadzać w odstępach 4-letnich, np. jeżeli audyt miał miejsce w roku 2018, to następny musi wydarzyć się w 2022 roku. Do celów kontrolnych dane z audytu należy jednak przechowywać 5 lat.

Kto jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego?

W polskich przepisach znajduje się lista wyjątków, jeżeli chodzi o przeprowadzenie audytu. Zwolnienie z tego obowiązku są:

 • przedsiębiorca, który posiada system zarządzania energię określony w Polskiej Normie,
 • przedsiębiorca, który posiada system zarządzania środowiskowego, wskazany w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Do zwolnienia uprawnia przeprowadzenie audytów w ramach tych systemów.

Co określa audyt energetyczny?

Audyt energetyczny wskazuje poziom szeroko pojętej efektywności energetycznej. Wśród jego wskazań znaleźć może się:

 • analiza zużycia energii względem realnego zapotrzebowania,
 • opis procesów technologicznych, działania instalacji pomocniczych oraz urządzeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • zbadanie struktury budynków pod kątem ich wpływu na zużycie energii,
 • analiza transportu i wykorzystania przez niego zasobów energetycznych,
 • wskazanie punktów przyczyniających się do spadku efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
 • propozycja rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Sporządzenie audytu energetycznego nie posiada stałej wyceny. Na wysokość związanych z nim kosztów wpływają takie czynniki, jak wielkość przedsiębiorstwa, czy poziom skomplikowania wdrożonych przez nie rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że ostatecznym celem audytorów energetycznych jest znalezienie sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej oraz, finalnie, oszczędzenie pieniędzy przez przedsiębiorstwo. Nawetwięc jeżeli audyt nie będzie należał do najtańszych, to być może finalnie zwróci się poprzez minimalizację kosztów w dłuższej perspektywie.

Kto może podjąć się wykonania audytu energetycznego?

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy ustawy z 20 maja 2016 r., normy EN 16247, konkretnego standardu np. ISO 50001, niemniej jeżeli chodzi o podmiot przeprowadzający audyt, to tutaj prawo go nie precyzuje. W rozporządzeniach wskazuje się jedynie, że audytów energetycznych nie mogą przeprowadzać pracownicy danych przedsiębiorstw. Podobne działanie trzeba więc zlecić firmie lub osobie zewnętrznej, która „posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego typu audytu”.

Jak wygląda audyt energetyczny?

Według normy PN-EN 16247-1 audyt energetyczny powinien zostać podzielony na etapy zawierające w sobie takie elementy jak wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych i praca w terenie, analiza oraz raport. W praktyce działania te można podzielić na:

 1. Inwentaryzację, podczas której audytor poznaje przedsiębiorstwo, sposób jego pracy, rodzaj posiadanego wyposażenia oraz ogólnie pojętą instalacją. Na tym etapie zbierane są suche dane na temat elementów, które zostaną poddane dogłębnej analizie. Nie pojawiają się jeszcze żadne wskazówki dotyczące potencjalnych działań w przyszłości, które można byłoby przeprowadzić dla uzyskania oszczędności.
 2. Przedstawienie planu audytu to, zgodnie z nazwą, wskazanie działań, które zostaną przeprowadzone. Audytor informuje, co zamierza przeanalizować i jakie techniki w tym celu zastosuje. Najczęściej posiłkuje się w tym celu wcześniej sporządzoną listą elementów do weryfikacji (sprzętów, procesów etc.).
 3. Audyt właściwy polega na fizycznym sprawdzeniu wszystkiego, co znalazło się w przedstawionym wcześniej planie. Audytor przy użyciu różnego rodzaju urządzeń pomiarowych sprawdza instalację i przygląda się wykorzystywaniu energii w przedsiębiorstwie. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że stara się działać tak, by nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 4. Raport z audytu wieńczy wykonanie audytu. Z jednej strony znaleźć w nim można informacje o aktualnym stanie rzeczy, z drugiej zaś wskazówki dotyczące zmian, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów i/lub doprowadziłyby do oszczędności energii. Zalecenia bardzo często opatrzone są wykresami prognozującymi efekty wprowadzenia ulepszeń.

Korzyści płynące z rzetelnego audytu energetycznego

Ze względu na fakt, iż audyt energetyczny stał się wymogiem prawnym, często myśli się o nim jako uporczywej biurokracji. Warto jednak skupić się na korzyściach, które niesie za sobą wykonanie audytu, a lista jest tutaj całkiem obszerna. Co daje firmie energetyczny audyt?

 • Praktyczne wskazówki, dzięki którym zmniejszą się koszty działania przedsiębiorstwa.
 • Proste zalecenia, często o minimalnych kosztach, które pozwolą na zwiększenie wydajności posiadanej instalacji (zdarza się, że w przedsiębiorstwie nie wykorzystuje się pełni potencjału posiadanych urządzeń lub systemów).
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa (jako efekt dwóch poprzednich zalet audytu).
 • Zyskanie dokumentacji, która może stać się podstawą dla przygotowania systemu zarządzania energią ISO 50001.
 • Audyt energetyczny i sugerowane w jego efekcie zmiany (np. przeprowadzenie termomodernizacji) mogą doprowadzić do uzyskania przez firmę tzw. Białego Certyfikatu.

Przeprowadzenie audytu to podstawa dla mądrego zarządzania efektywnością energetyczną i planowania inwestycji z nią związanych w przyszłości.

Dodaj komentarz

Energetyka jadrowa w polsce

Energetyka jądrowa w Polsce. Czy w Polsce powstanie elektrownia atomowa?

Audyt efektywności energetycznej. Czym jest i co warto o nim wiedzieć?